นำเข้าส่งออกติดเรื่องใบอนุญาต ต้องติดต่อหน่วยงานใด ?

เนื่องจากสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้นการนำเข้า/ส่งออก จึงต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้าหรือส่งออก มีหน่วยงานอะไรบ้างที่รับผิดชอบ