HS Code หรือพิกัดสินค้า คืออะไร ?

มารู้จักความเป็นมากันก่อนนะ HS CODE (Harmonized System) หรือ พิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก สำหรับแจ้งภาษีอากร

วิธีการคำนวณค่าภาษีขาเข้าอย่างง่าย

 การคำนวณภาษีขาเข้าเป็นเรืองที่ผู้นำเข้าไม่ว่าจะรายใหม่หรือรายเก่าต้องทราบและคิดให้เป็นนะคะ เพราะนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องไม่ลืมที่จะเอาค่าภาษีไปบวกในต้นทุนเพือกำหนดราคาขายด้วย